13.–15. juni Utvalgsmøte

Utvalget har gjennomført sitt siste møte før sommeren. Det ble et innholdsrikt møte hvor mye av tiden var satt av til å diskutere utkast til kapitler til utredningen. Referansegruppen var invitert og ga verdifulle innspill til utvalgets foreløpige skisser og modeller. På formiddagen 14. juni var utvalget på skolebesøk på Kuben videregående skole i Oslo hvor tema var fag- og yrkesopplæringen, ledelse av utviklingsarbeid og behov for etter- og videreutdanning. Utvalget møtte både rektor og avdelingsledere, samt yrkesfaglærere som har tatt lærerspesialistutdanning og innehar lærerspesialistfunksjon på skolen. Tusen takk for et hyggelig og nyttig besøk og for gode innspill til utvalgets arbeid!

Takk også til forsker Berit Lødding ved NIFU, som besøkte utvalget og presenterte funn fra sluttrapporten fra evalueringen av strategien Tett på realfag (2015 -2019) og sluttrapporten fra evalueringen av piloteringen av lærerspesialistordningen.

11. mai Workshop

Utvalget inviterte til sammen 30 barnehagelærer, lærere, ledere og eiere i barnehage og skole til en workshop om mulige karriereveier i barnehage og skole. Deltakerne kom fra Trondheim, Bergen, Moss, Nordre-Follo, Ringsaker, Nord-Odal, Bærum, Eidskog og Oslo. Utvalgsleder Sølvi Mausethagen presenterte utvalgets foreløpige arbeid med et system for karriereveier og spesialiserte roller for utvikling av kvalitet i barnehager og skoler. Tusen takk til dere som deltok for viktige diskusjoner og innspill til utvalgets videre arbeid!

9.–10. mai Utvalgsmøte

Utvalget har i en periode jobbet i arbeidsgrupper for å utarbeide skisser til mulige modeller for etter- og videreutdanning i barnehage og skole. Hovedformålet med dette utvalgsmøtet var å fortsette dette arbeidet. Det var også et mål å få bedre kjennskap til utfordringer og pågående arbeid med digital kompetanse og infrastruktur i barnehage og skole. Geir Ottestad fra Kunnskapsdepartementet presenterte dette for utvalget. Professor ved USN Tine Sophie Prøitz, presenterte arbeidet til Faglig råd for lærerutdanning, både arbeidet med partnerskap for kvalitet i lærerutdanningene og om kvalifisering av lærerstudenter gjennom bachelor- og masteroppgaver. Tine viste også kort til evalueringen av Utbildning lärandet forskning (ULF) i Sverige. Rambøll og SINTEF redegjorde for foreløpige funn fra undersøkelsen som de har utført på oppdrag fra utvalget. Undersøkelsen belyser masterutdannede læreres behov for etter- og videreutdanning, og hvordan deres kompetanse blir benyttet i barnehage, skole og kulturskole.

31.mars–1. april 2022 Utvalgsmøte i Trondheim

Tema for femte utvalgsmøte var innblikk i lokalt arbeid med kompetanseutvikling. Utvalget var på besøk i Trondheim og utvalgsmøtet ble avholdt i Formannskapssalen i Trondheim rådhus. Utvalget fikk presentert Trondheims kommunes strategi for oppvekst og utdanning (Stein, saks, papir) og Statsforvalterens rolle i kompetanseutvikling i Trøndelag. Trøndelag sørvest-nettverket presenterte sitt arbeid med desentralisert ordning for kompetanseutvikling gjennom samskapingsprosjektet DigSkole. I tillegg fikk utvalget høre om erfaringer fra Solvang barnehage og deres utviklingsarbeid i samarbeid med læringspartner fra Dronnings Mauds Minne (DMMH) som en del av regional ordning for kompetanseutvikling.

Utvalget hadde også invitert Norsk kulturskoleråd for innspill til utvalgets arbeid, og representanter fra NTNU hadde innlegg om universitetsskolesamarbeidet og universitetskulturskoleprosjekt med fokus på gjensidig samarbeid mellom kulturskolen og grunnopplæringen.

16.–17. februar 2022 Internasjonalt seminar

Utvalget hadde et todagers internasjonalt seminar 16. og 17. februar. Referansegruppen deltok. Utvalget fikk en presentasjon av resultater fra de internasjonale undersøkelsene Teaching and Learning International Survey (TALIS) for lærere i grunnskolen og TALIS Starting Strong for lærere og ansatte i barnehagen. TALIS gir kunnskap om hvilke muligheter og behov norske lærere har for faglig og profesjonell utvikling, og om hvordan deres ledere fremmer deres utvikling. Læreres deltakelse i og behov for kompetanseutvikling har alltid vært en viktig del av denne undersøkelsen.

Utvalget hadde invitert representanter fra Australia, Estland, Finland, Nederland, Singapore og Sverige for å dele sine erfaringer, systemer og modeller for etter- og videreutdanning. Landene deltok digitalt. Utvalget fikk blant annet informasjon og mulighet til å diskutere hvorvidt lærere i disse landene har rett eller rett og plikt til etter- og videreutdanning (Continuing Professional Development – CPD), om det er utviklet en differensiert karrierestruktur for lærere, og om ulike aspekter ved styring og finansiering av etter- og videreutdanning.

11.–12. januar 2022 Utvalgsmøte

Hovedtema for det tredje utvalgsmøtet var etter- og videreutdanning i andre sektorer og profesjoner. Utvalget ønsker å ha et komparativt perspektiv for å hente inspirasjon og erfaringer som er relevant for utarbeidelse av prinsipper og modeller for etter- og videreutdanning i barnehage og skole. På møtet ble prosesser, strategier og ordninger for kompetanseutvikling i barneverntjenesten og helse- og omsorgstjenesten presentert av representanter fra Barne- og familiedepartementet og Helsedirektoratet. Bedre kjennskap til disse sektorene er også relevant for det tverrsektorielle perspektivet om å styrke laget rundt barnet og eleven, som inngår i utvalgets mandat.

Utvalget ble også orientert om følgende prosesser og dokumenter som er relevant for utvalgets arbeid:

  • Det pågående arbeidet til Finansieringsutvalget som skal gjennomgå finansiering av universiteter og høyskoler innen 15. mars 2022.
  • Arbeidet med desentralisert og fleksibel utdanning, blant annet Strategien for desentralisert og fleksibel utdanning ved fagskoler, høyskoler og universiteter.
  • Funn og anbefalinger fra Markussenutvalget, ekspertutvalget for etter- og videreutdanning i arbeidslivet, som leverte NOU 2019:12 Lærekraftig utvikling – livslang læring for omstilling og konkurranseevne juni 2019.

6.–7. desember 2021 Utvalgsmøte

Temaer på utvalgets andre møtet var kunnskapsgrunnlag knyttet til statistikk, evalueringer og undersøkelser av dagens etter- og videreutdanning.

NTNU Samfunnsforskning og NIFU presenterte funn fra evalueringen av rektorutdanningen og deltakerundersøkelsene for lærere, yrkesfaglærere, barnehageansatte og styrere. Evaluering av ordningene for lokal kompetanseutvikling ved Arbeidsforskningsinstituttet/OsloMet og evalueringen av regional ordning for barnehage v/SINTEFF ble også presentert. Utvalget diskuterte også muligheten for å få mer kunnskap om hvordan spesialisering gjennom mastergrad oppfattes, og hva det at stadig flere lærere med mastergrad betyr for etter- og videreutdanning.

18.–19.oktober 2021 Utvalgsmøte

Temaer på det første møtet var tolkning av mandat, utvalgets arbeidsmåter, diskusjon om lærerspesialister/karriereveier og diskusjon om «laget» rundt barnet og eleven.

Utvalget kom med sine første refleksjoner til mandatet og diskuterte utfordringer og temaer som bør behandles. Arbeidsform, kommunikasjon, involvering og muligheter for eksterne utredninger ble drøftet. I lys av Marte Lorentzen sitt innlegg om lærerspesialistordningen (se blogginnlegg), ble spesialisering i lærerprofesjonen diskutert. Utvalget hadde også diskusjoner om eksisterende ordninger for etter- og videreutdanning i barnehage og skole med bakgrunn i noen overordnede beskrivelser av dagens innretning på kompetansetiltakene. Som en del av arbeidet med kunnskapsgrunnlaget ble viktigheten av et godt lag rundt barnet og eleven understreket, og godt samarbeid mellom ulike yrkesgrupper i og utenfor barnehagen og skolen.