Utvalget har også som mål at systemet for kompetanse- og karriereutvikling skal gjøre barnehager og skoler mer attraktive, også for unge mennesker som vurderer å velge en utdanning og et yrkesliv i barnehage eller skole. De skal vite at de velger en arbeidsplass hvor kompetansen deres er verdsatt og som gir gode muligheter for utvikling. Slik kan utvalgets forslag også bidra til bedre rekruttering til lærerutdan­ninger og læreryrket.

Utvalget foreslår et helthetlig system for kompetanse- og karriereutvikling som innebærer at:

  • Alle nyutdannede lærere i barnehage og skole skal få rett til et introduksjonsår
  • Det innføres et nasjonalt system for karriereutvikling med fire karriereveier
  • Flere lærere og andre ansatte som arbeider med barn og elever i barnehage og skole skal få like muligheter og vilkår for å delta i videreutdanning
  • Barnehage- og skoleutvikling skal styrkes med bedre muligheter for langsiktig og forutsigbar planlegging, og ved å bedre møte lokale behov i barnehager og skoler

 

Her kan du lese mer om utvalgets forslag.

Utvalget har opplevd stor interesse og engasjement for arbeidet, og ønsker å rette en stor takk til referansegruppen og andre som har gitt innspill og bidratt på møter og seminarer. Det har vært av stor betydning for arbeidet.