Undersøkelsen hadde tre hovedproblemstillinger

 1. Hvilke behov og forventninger knytter ansatte med mastergradsutdanning til egen etter- og videreutdanning?
 2. Hva gjør eiere og ledere for å beholde ansatte med mastergrad?
 3. Hvordan kan etter- og videreutdanning tilpasses lærere med mastergradsutdannings behov?

Sentrale funn fra undersøkelsen

 • Datamaterialet gir ikke grunnlag for å slå fast at masterutdannede lærere har andre preferanser innen etter- og videreutdanning enn lærere med kortere utdanning. Få skoleeiere opplever heller ikke at masterutdannede lærere har andre behov.
 • Masterutdannede lærere er indre motiverte for fagutvikling, både for egen fagutvikling og barnehagens/skolens behov, i møte med bestemte utfordringer eller oppgaver.
 • Lærere med masterutdanning, særlig barnehagelærere, har større behov for å bruke kompetansen sin enn å ta en videreutdanning.
 • Spesielt barnehagelærere og lærerstudenter ønsker seg en rolle der de kan være en faglig ressurs for kollegiet. Mulighetene til karriere gjennom ulike stillingskategorier og høyere lønn oppleves som begrenset, særlig i barnehagen.
 • I barnehagen opplever masterutdannede lærere at deres kompetanse ikke anerkjennes, noe som oppleves som demotiverende for videre arbeid i sektoren.
 • Det er antydning om at det er skoleleder og eiers prioriteringer som skaper diskrepans mellom masterutdannede læreres ønsker og videreutdanningstilbudet de faktisk får, fremfor tilbudene i videreutdanning.
 • Barnehageledere og -eiere gir utrykk for at det er utfordrende å beholde masterutdannede lærere, og at de går videre til PP-tjenesten, skole eller universitet/høgskole. Det er få tegn til at det er utfordrende å holde på masterkompetanse i skolen.
 • Differensierte roller og ansvar blir i liten grad benyttet som grep for å beholde lærere.
 • Det er få differensierte roller og ansvarsoppgaver i barnehager, noe som forklares med at det er vanskelig å få til i en hverdag og kultur/tradisjon der alle skal gjøre alt.
 • I skolen er det noe mer differensiering av roller og ansvarsoppgaver i form av ulike fagutvikler- og koordineringsroller. I disse rollene er fagkompetanse viktig, men ikke nødvendigvis mastergrad. Motivasjon og personlig egnethet blir også sett på som viktige kriterier for å få slike roller.
 • Eiere og ledere i barnehager og skoler gjennomfører kartlegging av barnehagens og skolens behov for etter- og videreutdanning i større grad enn læreres ønsker.
 • De fleste av lærerne med mastergrad opplever dagens videreutdanningstilbud som relevant og godt. Ledere og eiere opplever også tilbudet som godt for alle lærere.
 • Masterutdannede lærere både ønsker og forventer å få etter- og videreutdanning for å utvikle seg faglig, få flere pedagogiske og didaktiske verktøy og utvide egen fagkrets.
 • Lærerne med mastergrad opplever at de blir nedprioritert til videreutdanning fordi de allerede har lang utdanning og oppfyller krav om undervisning. Unntaket er lærere med få undervisningsfag, der skoleledelsen ønsker å gjøre dem faglig bredere og dermed mer «spillbare» i fagkabalen ved skolen. Dette bildet bekreftes av intervjuene med skoleledere og –eiere.

 

Her kan du laste ned og lese hele rapporten.