Utvalgsleder Sølvi Mausethagen

Utvalget for etter- og videreutdanning i barnehage og skole hadde sitt første møte 18. og 19. oktober. Utvalget skal vurdere ulike modeller for etter- og videreutdanning for alle ansatte i barnehage, grunnskole, videregående opplæring, kulturskole, opplæring særskilt organisert for voksne, og i fag- og yrkesopplæringen i skole og bedrift. Dette er en viktig og meningsfull oppgave: Vi vet at gode muligheter for etter- og videreutdanning er noe lærere og andre ansatte i barnehager og skoler er opptatt av, og at god kompetanse er viktig for barn og unges hverdag og deres faglige og sosiale utvikling.

Utvalget diskuterte sin forståelse av mandatet, rammene for arbeidet og etablering av referansegruppe og samarbeid med andre aktuelle aktører. Utvalget har høye ambisjoner på vegne av de ansatte i barnehage og skole og ser mandatet i et bredt perspektiv.  Gode muligheter for etter- og videreutdanning er viktig for å rekruttere og beholde lærere og andre ansatte i barnehagen og skolen. Utvalget ønsker å bidra til at livslang læring skal bli en realitet for alle som jobber i barnehage og skole.  Dette betyr at vi skal utvikle modeller for fremtiden. Hvilke muligheter for videreutdanning ønsker for eksempel nyutdannede lærere med mastergrad? Hva betyr nye partnerskapsrelasjoner mellom skole/barnehage og UH-sektoren for organisering og innhold i etterutdanningen som foregår på arbeidsplassen? Og hvilke muligheter gir digitaliseringen?

Utvalget ønsker å ha en åpen arbeidsform, noe som blant annet betyr at vi ønsker å bruke denne bloggen aktivt i arbeidet underveis og frem til sluttdatoen 1. oktober 2022. Her ønsker vi bidrag som tematiserer ulike sider ved etter- og videreutdanning i skole og barnehage, og hva slags etter- og videreutdanning som er viktige for ulike grupper av ansatte som jobber i barnehage og skole. Både blogginnlegg og innspill til utvalget kan sendes til epost-adressen evu@kd.dep.no.